Hello, Dollys www.nongkhae.net | CARE : คิดสร้างสรรค์ ทำงานว่องไว ผูกพันธ์สายใย ใฝ่การเรียนรู้

ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ โรงพยาบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี

ระบบ DATACENTER ระดับอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ระบบ DATACENTER ระดับจังหวัดสระบุรี

Minimum Dataset Datacenter

ระบบกระดานข่าวโรงพยาบาลหนองแค

ดาวน์โหลด [Download]

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ รายการ

๑. เครื่องควบคุมการให้สารละลาย จำนวน ๓ เครื่อง

๒. เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณควมดันโลหิต และเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  จำนวน ๓ เครื่อง

รายละเอียดดังนี้ (DOWNLOADS)

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

Spect ครุภัณฑ์การแพทย์ตามประกาศ เลขที่ ๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(DOWNLOAD)

 

เอกสารประกอบการจัดทำแผนสาธารณสุข ๒๕๖๐

เอกสารประกอบการจัดทำแผนสาธารณสุข ๒๕๖๐

คปสอ.หนองแค (ประชุม ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙)

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2560คปสอ.หนองแค

จำนวนประชากร จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ

สถิติสธารณสุข2558 จังหวัดสระบุรี

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) รายละเอียดตามเอกสารนี้

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวด์โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

รายละเอียดดังนี้

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันโดยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิกส์ E-BIDDING

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันโดยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันโดยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิกส์

เอกสารประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันโดยวิธีประกวดราคาอิเลคโทรนิกส์

 

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียดดังนี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลากร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

โรงพยาบาลหนองแครับสมัครคัดเลือกบุคคลากร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดตามเอกสาร

เอกสารประกาศโรงพยาบาลหนองแค หน้า ๑ หน้า ๒

CARE : คิดสร้างสรรค์ ทำงานว่องไว ผูกพันธ์สายใย ใฝ่การเรียนรู้