ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องฉุกเฉินโดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(E-BIDDING)ใหม่

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องฉุกเฉินโดยวิธีประกวดราคา       อิเลกทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียดดังนี้ SCAN_20151222_134420231