ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์เรียนรู้โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์เรียนรู้โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

e-bidding

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารฯ

SCAN_20160105_144408937

แบบก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ

SCAN_20160106_091102500

S__5726234