ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียดดังนี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลากร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

โรงพยาบาลหนองแครับสมัครคัดเลือกบุคคลากร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดตามเอกสาร

เอกสารประกาศโรงพยาบาลหนองแค หน้า ๑ หน้า ๒