การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ รายการ

๑. เครื่องควบคุมการให้สารละลาย จำนวน ๓ เครื่อง

๒. เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณควมดันโลหิต และเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  จำนวน ๓ เครื่อง

รายละเอียดดังนี้ (DOWNLOADS)

รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

Spect ครุภัณฑ์การแพทย์ตามประกาศ เลขที่ ๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(DOWNLOAD)