เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลหนองแค

๑๑๕ ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแค

อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๔๐

โทร. ๐๓๖-๓๘๐-๘๖๕-๗